LocalVariable Struktura

Definicja

Zawiera informacje na temat zmiennych lokalnych.Provides information about local variables. Te informacje są przechowywane w metadanych debugowania.This information is stored in debug metadata.

public value class LocalVariable
public struct LocalVariable
type LocalVariable = struct
Public Structure LocalVariable
Dziedziczenie
LocalVariable

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz LocalVariable Table: 0x33 .See LocalVariable Table: 0x33 for more information.

Właściwości

Attributes
Index
Name

Dotyczy