ManifestResourceHandle Struktura

Definicja

public value class ManifestResourceHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::ManifestResourceHandle>
public struct ManifestResourceHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.ManifestResourceHandle>
type ManifestResourceHandle = struct
Public Structure ManifestResourceHandle
Implements IEquatable(Of ManifestResourceHandle)
Dziedziczenie
ManifestResourceHandle
Implementuje

Właściwości

IsNil

Metody

Equals(ManifestResourceHandle)

Wskazuje, czy bieżący obiekt jest równy innemu obiektowi tego samego typu.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

Equals(Object)
GetHashCode()

Operatory

Equality(ManifestResourceHandle, ManifestResourceHandle)
Explicit(EntityHandle to ManifestResourceHandle)
Explicit(Handle to ManifestResourceHandle)
Implicit(ManifestResourceHandle to EntityHandle)
Implicit(ManifestResourceHandle to Handle)
Inequality(ManifestResourceHandle, ManifestResourceHandle)

Dotyczy