MethodDefinitionHandle Struktura

Definicja

public value class MethodDefinitionHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::MethodDefinitionHandle>
public struct MethodDefinitionHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle>
type MethodDefinitionHandle = struct
Public Structure MethodDefinitionHandle
Implements IEquatable(Of MethodDefinitionHandle)
Dziedziczenie
MethodDefinitionHandle
Implementuje

Właściwości

IsNil

Metody

Equals(MethodDefinitionHandle)
Equals(Object)
GetHashCode()
ToDebugInformationHandle()

Zwraca dojście do MethodDebugInformation odpowiadające temu obsłudze.Returns a handle to a MethodDebugInformation that corresponds to this handle.

Operatory

Equality(MethodDefinitionHandle, MethodDefinitionHandle)
Explicit(EntityHandle to MethodDefinitionHandle)
Explicit(Handle to MethodDefinitionHandle)
Implicit(MethodDefinitionHandle to EntityHandle)
Implicit(MethodDefinitionHandle to Handle)
Inequality(MethodDefinitionHandle, MethodDefinitionHandle)

Dotyczy