MethodSignature<TType> Struktura

Definicja

Reprezentuje metodę (definicję, odwołanie lub autonomiczny) lub sygnaturę właściwości.Represents a method (definition, reference, or standalone) or property signature. W przypadku właściwości, sygnatura pasuje do metody pobierającej z rozróżnianiem SignatureHeader.In the case of properties, the signature matches that of a getter with a distinguishing SignatureHeader.

generic <typename TType>
public value class MethodSignature
public struct MethodSignature<TType>
type MethodSignature<'ype> = struct
Public Structure MethodSignature(Of TType)

Parametry typu

TType

Typ metody.The method type.

Dziedziczenie
MethodSignature<TType>

Konstruktory

MethodSignature<TType>(SignatureHeader, TType, Int32, Int32, ImmutableArray<TType>)

Inicjuje nowe wystąpienie MethodSignature<TType> struktury przy użyciu określonego nagłówka, typu zwracanego i informacji o parametrach.Initializes a new instance of the MethodSignature<TType> structure using the specified header, return type, and parameter information.

Właściwości

GenericParameterCount

Pobiera liczbę parametrów typu ogólnego dla metody.Gets the number of generic type parameters for the method.

Header

Pobiera informacje w wiodącym bajcie sygnatury (rodzaju, konwencji wywoływania, flag).Gets the information in the leading byte of the signature (kind, calling convention, flags).

ParameterTypes

Pobiera typy parametrów metody.Gets the method's parameter types.

RequiredParameterCount

Pobiera liczbę parametrów, które są wymagane dla metody.Gets the number of parameters that are required for the method.

ReturnType

Pobiera zwracany typ metody.Gets the return type of the method.

Dotyczy