ReservedBlob<THandle> Struktura

Definicja

Reprezentuje uchwyt i odpowiedni obiekt BLOB na stosie metadanych, który został zarezerwowany dla przyszłej aktualizacji zawartości.Represents a handle and a corresponding blob on a metadata heap that was reserved for future content update.

generic <typename THandle>
 where THandle : value classpublic value class ReservedBlob
public struct ReservedBlob<THandle> where THandle : struct
type ReservedBlob<'Handle (requires 'Handle : struct)> = struct
Public Structure ReservedBlob(Of THandle)

Parametry typu

THandle
Dziedziczenie
ReservedBlob<THandle>

Właściwości

Content
Handle

Pobiera dojście zastrzeżonego obiektu BLOB.Gets the reserved blob handle.

Metody

CreateWriter()

Zwraca BlobWriter do użycia w celu zaktualizowania zawartości.Returns a BlobWriter to be used to update the content.

Dotyczy