SignatureTypeCode Wyliczenie

Definicja

Określa stałe, które definiują kody typów używane w kodowaniu podpisu.Specifies constants that define type codes used in signature encoding.

public enum class SignatureTypeCode
public enum SignatureTypeCode
type SignatureTypeCode = 
Public Enum SignatureTypeCode
Dziedziczenie
SignatureTypeCode

Pola

Array 20

Reprezentuje uogólnione Array sygnatury.Represents a generalized Array in signatures.

Boolean 2

Reprezentuje Boolean sygnatury.Represents a Boolean in signatures.

ByReference 16

Reprezentuje wskaźniki zarządzane (wartości zwracane i parametry typu ByRef) w sygnaturach.Represents managed pointers (byref return values and parameters) in signatures. Następuje to w obiekcie blob przy użyciu kodowania podpisu dla typu podstawowego.It is followed in the blob by the signature encoding of the underlying type.

Byte 5

Reprezentuje Byte sygnatury.Represents a Byte in signatures.

Char 3

Reprezentuje Char sygnatury.Represents a Char in signatures.

Double 13

Reprezentuje Double sygnatury.Represents a Double in signatures.

FunctionPointer 27

Reprezentuje typy wskaźników funkcji w sygnaturach.Represents function pointer types in signatures.

GenericMethodParameter 30

Reprezentuje parametr metody ogólnej używany w podpisie.Represents a generic method parameter used within a signature.

GenericTypeInstance 21

Reprezentuje Tworzenie wystąpienia typu ogólnego w sygnaturach.Represents the instantiation of a generic type in signatures.

GenericTypeParameter 19

Reprezentuje parametr typu ogólnego używany w podpisie.Represents a generic type parameter used within a signature.

Int16 6

Reprezentuje Int16 sygnatury w podpisie.Represents an Int16 in signatures.

Int32 8

Reprezentuje Int32 sygnatury w podpisie.Represents an Int32 in signatures.

Int64 10

Reprezentuje Int64 sygnatury w podpisie.Represents an Int64 in signatures.

IntPtr 24

Reprezentuje IntPtr sygnatury w podpisie.Represents an IntPtr in signatures.

Invalid 0

Reprezentuje nieprawidłowy lub niezainicjowany kod typu.Represents an invalid or uninitialized type code. Nie będzie on wyświetlany w prawidłowych sygnaturach.It will not appear in valid signatures.

Object 28

Reprezentuje Object sygnatury w podpisie.Represents an Object in signatures.

OptionalModifier 32

Reprezentuje modyfikator niestandardowy zastosowany do typu w podpisie, który może być ignorowany przez wywołującego.Represents a custom modifier applied to a type within a signature that the caller can ignore.

Pinned 69

Reprezentuje zmienną lokalną, która jest przypięta przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych.Represents a local variable that is pinned by garbage collector.

Pointer 15

Reprezentuje niezarządzany wskaźnik w sygnaturach.Represents an unmanaged pointer in signatures. Następuje to w obiekcie blob przy użyciu kodowania podpisu dla typu podstawowego.It is followed in the blob by the signature encoding of the underlying type.

RequiredModifier 31

Reprezentuje modyfikator niestandardowy stosowany do typu w podpisie, który obiekt wywołujący musi zrozumieć.Represents a custom modifier applied to a type within a signature that the caller must understand.

SByte 4

Reprezentuje SByte sygnatury w podpisie.Represents an SByte in signatures.

Sentinel 65

Reprezentuje znacznik wskazujący koniec stałych argumentów i początkowych argumentów zmiennych.Represents a marker to indicate the end of fixed arguments and the beginning of variable arguments.

Single 12

Reprezentuje Single sygnatury.Represents a Single in signatures.

String 14

Reprezentuje String sygnatury.Represents a String in signatures.

SZArray 29

Reprezentuje pojedynczy wymiar Array z dolną granicą 0.Represents a single dimensional Array with a lower bound of 0.

TypedReference 22

Reprezentuje wpisane odwołanie w sygnaturach.Represents a typed reference in signatures.

TypeHandle 64

Poprzedza typ EntityHandle w sygnaturach.Precedes a type EntityHandle in signatures. W metadanych nieprzetworzonych jest to kodowane jako ELEMENT_TYPE_CLASS (0x12) dla typów referencyjnych lub ELEMENT_TYPE_VALUETYPE (0x11) dla typów wartości.In raw metadata, this is encoded as either ELEMENT_TYPE_CLASS (0x12) for reference types or ELEMENT_TYPE_VALUETYPE (0x11) for value types. Jest to zwinięte do pojedynczego kodu, ponieważ projekcje środowisko wykonawcze systemu Windows mogą projektować z klasy do typu wartościowego lub na odwrót, a nieprzetworzony kod jest mylący w takich przypadkach.This is collapsed to a single code because Windows Runtime projections can project from class to value type or vice-versa, and the raw code is misleading in those cases.

UInt16 7

Reprezentuje UInt16 sygnatury.Represents a UInt16 in signatures.

UInt32 9

Reprezentuje UInt32 sygnatury.Represents a UInt32 in signatures.

UInt64 11

Reprezentuje UInt64 sygnatury.Represents a UInt64 in signatures.

UIntPtr 25

Reprezentuje UIntPtr sygnatury.Represents a UIntPtr in signatures.

Void 1

Reprezentuje Void sygnatury.Represents Void in signatures.

Dotyczy