CodeViewDebugDirectoryData Struktura

Definicja

Zawiera informacje o pliku PDB (program Debug Database).Provides information about a Program Debug Database (PDB) file.

public value class CodeViewDebugDirectoryData
public struct CodeViewDebugDirectoryData
type CodeViewDebugDirectoryData = struct
Public Structure CodeViewDebugDirectoryData
Dziedziczenie
CodeViewDebugDirectoryData

Uwagi

Ta struktura jest zwracana przez wywołanie PEReader.ReadCodeViewDebugDirectoryData metody.This structure is returned by a call to the PEReader.ReadCodeViewDebugDirectoryData method.

Właściwości

Age

Iteracja pliku PDB.The iteration of the PDB. Pierwsza iteracja to 1.The first iteration is 1. Iteracja jest zwiększana za każdym razem, gdy zawartość PDB zostanie zwiększona.The iteration is incremented each time the PDB content is augmented.

Guid

Unikatowy identyfikator globalny (GUID) skojarzonego pliku PDB.The Globally Unique Identifier (GUID) of the associated PDB.

Path

Ścieżka do pliku. pdb, który zawiera informacje debugowania dla pliku PE/COFF.The path to the .pdb file that contains debug information for the PE/COFF file.

Dotyczy