PEMemoryBlock Struktura

Definicja

public value class PEMemoryBlock
public struct PEMemoryBlock
type PEMemoryBlock = struct
Public Structure PEMemoryBlock
Dziedziczenie
PEMemoryBlock

Właściwości

Length

Pobiera długość bloku.Gets the length of the block.

Pointer

Pobiera wskaźnik do pierwszego bajtu bloku.Gets a pointer to the first byte of the block.

Metody

GetContent()

Odczytuje zawartość całego bloku do tablicy.Reads the contents of the entire block into an array.

GetContent(Int32, Int32)

Odczytuje zawartość części bloku do tablicy.Reads the contents of a part of the block into an array.

GetReader()

Tworzy BlobReader dla obiektu BLOB obejmującego cały blok.Creates a BlobReader for a blob spanning the entire block.

GetReader(Int32, Int32)

Tworzy BlobReader dla obiektu BLOB obejmującego część bloku.Creates a BlobReader for a blob spanning a part of the block.

Dotyczy