ResourceSectionBuilder Klasa

Definicja

Definiuje klasę bazową dla konstruktora sekcji zasobów PE.Defines the base class for a PE resource section builder. Dziedzicz od ResourceSectionBuilder , aby zapewnić logikę serializacji dla zasobów natywnych.Derive from ResourceSectionBuilder to provide serialization logic for native resources.

public ref class ResourceSectionBuilder abstract
public abstract class ResourceSectionBuilder
type ResourceSectionBuilder = class
Public MustInherit Class ResourceSectionBuilder
Dziedziczenie
ResourceSectionBuilder

Konstruktory

ResourceSectionBuilder()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ResourceSectionBuilder.Initializes a new instance of the ResourceSectionBuilder class.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Serialize(BlobBuilder, SectionLocation)

Serializować określony zasób.Serializes the specified resource.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy