SectionHeader Struktura

Definicja

Zawiera informacje o nagłówku sekcji pliku PE/COFF.Provides information about the section header of a PE/COFF file.

public value class SectionHeader
public struct SectionHeader
type SectionHeader = struct
Public Structure SectionHeader
Dziedziczenie
SectionHeader

Właściwości

Name

Pobiera nazwę sekcji.Gets the name of the section.

NumberOfLineNumbers

Pobiera liczbę wpisów wierszy dla sekcji.Gets the number of line-number entries for the section.

NumberOfRelocations

Pobiera liczbę wpisów relokacji dla sekcji.Gets the number of relocation entries for the section.

PointerToLineNumbers

Pobiera wskaźnik pliku na początek wpisów wiersza dla sekcji.Gets the file pointer to the beginning of line-number entries for the section.

PointerToRawData

Pobiera wskaźnik pliku do pierwszej strony sekcji w pliku COFF.Gets the file pointer to the first page of the section within the COFF file.

PointerToRelocations

Pobiera wskaźnik pliku na początku wpisów relokacji dla sekcji.Gets the file pointer to the beginning of relocation entries for the section.

SectionCharacteristics

Pobiera flagi opisujące charakterystyki sekcji.Gets the flags that describe the characteristics of the section.

SizeOfRawData

Pobiera rozmiar sekcji (dla plików obiektów) lub rozmiar zainicjowanych danych na dysku (dla plików obrazów).Gets the size of the section (for object files) or the size of the initialized data on disk (for image files).

VirtualAddress

Pobiera wirtualną addess sekcji.Gets the virtual addess of the section.

VirtualSize

Pobiera łączny rozmiar sekcji w przypadku załadowania do pamięci.Gets the total size of the section when loaded into memory.

Dotyczy