ResourceReader.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez bieżące wystąpienie klasy ResourceReader.Releases all resources used by the current instance of the ResourceReader class.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Uwagi

Po zakończeniu korzystania z tego wystąpienia programu ResourceReader Wywołaj Dispose wszystkie zasoby używane przez to wystąpienie.When you are finished using this instance of ResourceReader, call Dispose to release all resources used by this instance. Należy wyeliminować dalsze odwołania do tego ResourceReader wystąpienia, tak aby moduł wyrzucania elementów bezużytecznych mógł odzyskiwać pamięć wystąpienia, zamiast utrzymać go w celu sfinalizowania.You should eliminate further references to this ResourceReader instance so that the garbage collector can reclaim the memory of the instance instead of keeping it alive for finalization.

Dispose wywołuje prywatną metodę Dispose (Boolean), która zawiera kod do zwolnienia zasobów zarządzanych i niezarządzanych.Dispose calls the private Dispose(Boolean) method, which contains the code to release managed and unmanaged resources. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz implementowanie metody Dispose.For more information, see Implementing a Dispose Method.

Dotyczy