ResXDataNode.FileRef Właściwość

Definicja

Pobiera odwołanie do pliku dla tego zasobu.Gets the file reference for this resource.

public:
 property System::Resources::ResXFileRef ^ FileRef { System::Resources::ResXFileRef ^ get(); };
public System.Resources.ResXFileRef FileRef { get; }
member this.FileRef : System.Resources.ResXFileRef
Public ReadOnly Property FileRef As ResXFileRef

Wartość właściwości

ResXFileRef

Odwołanie do pliku, jeśli ten zasób używa jednego z nich.The file reference, if this resource uses one. Jeśli ten zasób przechowuje jego wartość jako Object , zostanie zwrócona ta właściwość null .If this resource stores its value as an Object, this property will return null.

Dotyczy