ResXResourceReader.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element ResXResourceReader i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the ResXResourceReader and optionally releases the managed resources. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Dispose() metodę.For a description of this member, see the Dispose() method.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ResXResourceReader wystąpienie jest rzutowane do IDisposable interfejsu.It can be used only when the ResXResourceReader instance is cast to an IDisposable interface.

Dotyczy

Zobacz też