AsyncIteratorMethodBuilder.AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine) Metoda

Definicja

Planuje przechodzenie komputera stanu w celu przejścia do następnej akcji po zakończeniu określonego oczekiwania.Schedules the state machine to proceed to the next action when the specified awaiter completes.

public:
generic <typename TAwaiter, typename TStateMachine>
 where TAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion where TStateMachine : System::Runtime::CompilerServices::IAsyncStateMachine void AwaitUnsafeOnCompleted(TAwaiter % awaiter, TStateMachine % stateMachine);
public void AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine> (ref TAwaiter awaiter, ref TStateMachine stateMachine) where TAwaiter : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion where TStateMachine : System.Runtime.CompilerServices.IAsyncStateMachine;
member this.AwaitUnsafeOnCompleted : 'Awaiter * 'StateMachine -> unit (requires 'Awaiter :> System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion and 'StateMachine :> System.Runtime.CompilerServices.IAsyncStateMachine)
Public Sub AwaitUnsafeOnCompleted(Of TAwaiter As ICriticalNotifyCompletion, TStateMachine As ICriticalNotifyCompletion) (ByRef awaiter As TAwaiter, ByRef stateMachine As TStateMachine)

Parametry typu

TAwaiter

Typ oczekiwania.The type of the awaiter.

TStateMachine

Typ automatu Stanów.The type of the state machine.

Parametry

awaiter
TAwaiter

Oczekiwanie.The awaiter.

stateMachine
TStateMachine

Komputer stanu.The state machine.

Dotyczy