AsyncTaskMethodBuilder<TResult>.Create Metoda

Definicja

Tworzy wystąpienie AsyncTaskMethodBuilder<TResult> klasy.Creates an instance of the AsyncTaskMethodBuilder<TResult> class.

public:
 static System::Runtime::CompilerServices::AsyncTaskMethodBuilder<TResult> Create();
public static System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder<TResult> Create ();
static member Create : unit -> System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder<'Result>
Public Shared Function Create () As AsyncTaskMethodBuilder(Of TResult)

Zwraca

Nowe wystąpienie konstruktora.A new instance of the builder.

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone do użycia przez kompilator.This type and its members are intended for use by the compiler.

Dotyczy