AsyncTaskMethodBuilder<TResult>.SetStateMachine(IAsyncStateMachine) Metoda

Definicja

Kojarzy konstruktora z określonym komputerem stanu.Associates the builder with the specified state machine.

public:
 void SetStateMachine(System::Runtime::CompilerServices::IAsyncStateMachine ^ stateMachine);
public void SetStateMachine (System.Runtime.CompilerServices.IAsyncStateMachine stateMachine);
member this.SetStateMachine : System.Runtime.CompilerServices.IAsyncStateMachine -> unit
Public Sub SetStateMachine (stateMachine As IAsyncStateMachine)

Parametry

stateMachine
IAsyncStateMachine

Wystąpienie automatu Stanów do skojarzenia z konstruktorem.The state machine instance to associate with the builder.

Wyjątki

Parametr stateMachine ma wartość null.stateMachine is null.

Komputer stanu został wcześniej ustawiony.The state machine was previously set.

Dotyczy