AsyncTaskMethodBuilder<TResult>.Task Właściwość

Definicja

Pobiera zadanie dla tego konstruktora.Gets the task for this builder.

public:
 property System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ Task { System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ get(); };
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> Task { get; }
member this.Task : System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public ReadOnly Property Task As Task(Of TResult)

Wartość właściwości

Task<TResult>

Zadanie dla tego konstruktora.The task for this builder.

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone do użycia przez kompilator.This type and its members are intended for use by the compiler.

Dotyczy