CallConvFastcall Klasa

Definicja

Ta konwencja wywoływania nie jest obsługiwana w tej wersji .NET Framework.This calling convention is not supported in this version of the .NET Framework.

public ref class CallConvFastcall
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class CallConvFastcall
type CallConvFastcall = class
Public Class CallConvFastcall
Dziedziczenie
CallConvFastcall
Atrybuty

Uwagi

Konwencja wywoływania __fastcall określa, że argumenty funkcji są przesyłane w rejestrach, jeśli jest to możliwe.The __fastcall calling convention specifies that arguments to functions be passed in registers, when possible.

Klasy w System.Runtime.CompilerServices są przeznaczone wyłącznie do użytku przez moduły zapisujące kompilatora.The classes in System.Runtime.CompilerServices are for compiler writers' use only.

Kompilatory emitują Modyfikatory niestandardowe w metadanych, aby zmienić sposób, w jaki kompilator just-in-Time (JIT) obsługuje wartości, gdy zachowanie domyślne jest nieodpowiednie.Compilers emit custom modifiers within metadata to change the way that the just-in-time (JIT) compiler handles values when the default behavior is not appropriate. Gdy kompilator JIT napotyka modyfikator niestandardowy, obsługuje wartość w sposób określany przez modyfikator.When the JIT compiler encounters a custom modifier, it handles the value in the way that the modifier specifies. Kompilatory mogą stosować Modyfikatory niestandardowe do metod, parametrów i zwracanych wartości.Compilers can apply custom modifiers to methods, parameters, and return values. Kompilator JIT musi odpowiadać na wymagane modyfikatory, ale może ignorować opcjonalne modyfikatory.The JIT compiler must respond to required modifiers but can ignore optional modifiers. C++ Kompilator może wyemitować modyfikator niestandardowy, aby opisać, jak należy traktować bajt w przypadkach, gdy kompilator JIT traktuje bajty w sposób, który nie jest C++ zgodny z wartością domyślną.A C++ compiler could emit a custom modifier to describe how a byte should be treated in cases where the JIT compiler treats bytes in manner that is not compatible with C++ by default.

Modyfikatory niestandardowe można emitować do metadanych przy użyciu jednej z następujących technik:You can emit custom modifiers into metadata using one of the following techniques:

Konstruktory

CallConvFastcall()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CallConvFastcall klasy.Initializes a new instance of the CallConvFastcall class.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy