CallSite Klasa

Definicja

Klasa bazowa lokacji wywołania dynamicznego.A dynamic call site base class. Ten typ jest używany jako typ parametru dla obiektów docelowych lokacji dynamicznych.This type is used as a parameter type to the dynamic site targets.

public ref class CallSite
public class CallSite
type CallSite = class
Public Class CallSite
Dziedziczenie
CallSite
Pochodne

Właściwości

Binder

Klasa odpowiedzialna za powiązania operacji dynamicznych w witrynie dynamicznej.Class responsible for binding dynamic operations on the dynamic site.

Metody

Create(Type, CallSiteBinder)

Tworzy witrynę wywołania z danym typem delegata i spinaczem.Creates a call site with the given delegate type and binder.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy