ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T> Struktura

Definicja

Zapewnia oczekiwane asynchroniczne wyliczalne, które umożliwia anulowanie iteracji i skonfigurowane oczekiwania.Provides an awaitable async enumerable that enables cancelable iteration and configured awaits.

generic <typename T>
public value class ConfiguredCancelableAsyncEnumerable
public struct ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T>
type ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<'T> = struct
Public Structure ConfiguredCancelableAsyncEnumerable(Of T)

Parametry typu

T

Typ wartości do wyliczenia.The type of values to enumerate.

Dziedziczenie
ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T>

Metody

ConfigureAwait(Boolean)

Określa, jak czeka na zadania zwracane z iteracji asynchronicznej.Configures how awaits on the tasks returned from an async iteration will be performed.

GetAsyncEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację asynchronicznie za poorednictwem kolekcji, które umożliwiają anulowanie iteracji i skonfigurowane oczekiwania.Returns an enumerator that iterates asynchronously through collections that enables cancelable iteration and configured awaits.

WithCancellation(CancellationToken)

Ustawia CancellationToken do przekazanie do GetAsyncEnumerator(CancellationToken) podczas iteracji.Sets the CancellationToken to be passed to GetAsyncEnumerator(CancellationToken) when iterating.

Dotyczy