ConfiguredTaskAwaitable<TResult>.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult Metoda

Definicja

Kończy oczekiwanie na zakończone zadanie.Ends the await on the completed task.

public:
 TResult GetResult();
public TResult GetResult ();
member this.GetResult : unit -> 'Result
Public Function GetResult () As TResult

Zwraca

TResult

Wynik wykonanego zadania.The result of the completed task.

Wyjątki

Oczekujący nie został poprawnie zainicjowany.The awaiter was not properly initialized.

Zadanie zostało anulowane.The task was canceled.

Zadanie zostało ukończone w stanie awarii.The task completed in a faulted state.

Uwagi

Ta metoda jest przeznaczona do użytku kompilatora; nie należy używać go bezpośrednio w kodzie.This method is intended for compiler use; do not use it directly in your code.

Dotyczy