ConfiguredTaskAwaitable<TResult>.ConfiguredTaskAwaiter.OnCompleted(Action) Metoda

Definicja

Planuje akcję kontynuacji dla zadania skojarzonego z tym oczekującym.Schedules the continuation action for the task associated with this awaiter.

public:
 virtual void OnCompleted(Action ^ continuation);
public void OnCompleted (Action continuation);
abstract member OnCompleted : Action -> unit
override this.OnCompleted : Action -> unit
Public Sub OnCompleted (continuation As Action)

Parametry

continuation
Action

Akcja do wywołania, gdy operacja await zostanie ukończona.The action to invoke when the await operation completes.

Implementuje

Wyjątki

continuation argument jest null.The continuation argument is null.

Oczekujący nie został poprawnie zainicjowany.The awaiter was not properly initialized.

Uwagi

Ta metoda jest przeznaczona do użytku kompilatora; nie należy używać go bezpośrednio w kodzie.This method is intended for compiler use; do not use it directly in your code.

Dotyczy