ConfiguredTaskAwaitable<TResult> Struktura

Definicja

Zapewnia obiekt oczekujący, który umożliwia skonfigurowanie oczekujących zadań na zadanie.Provides an awaitable object that enables configured awaits on a task.

generic <typename TResult>
public value class ConfiguredTaskAwaitable
public struct ConfiguredTaskAwaitable<TResult>
type ConfiguredTaskAwaitable<'Result> = struct
Public Structure ConfiguredTaskAwaitable(Of TResult)

Parametry typu

TResult

Typ wyniku utworzonego przez ten Task<TResult>.The type of the result produced by this Task<TResult>.

Dziedziczenie
ConfiguredTaskAwaitable<TResult>

Uwagi

Ten typ jest przeznaczony do użycia przez kompilator; nie należy używać go bezpośrednio w kodzie.This type is intended for compiler use; do not use it directly in your code.

Metody

GetAwaiter()

Zwraca obiekt await dla tego obiektu oczekującego.Returns an awaiter for this awaitable object.

Dotyczy