ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult Metoda

Definicja

Kończy oczekiwanie na zakończone zadanie.Ends the await on the completed task.

public:
 void GetResult();
public void GetResult ();
member this.GetResult : unit -> unit
Public Sub GetResult ()

Wyjątki

Oczekujący nie został poprawnie zainicjowany.The awaiter was not properly initialized.

Zadanie zostało anulowane.The task was canceled.

Zadanie zostało ukończone w stanie awarii.The task completed in a faulted state.

Uwagi

Ta metoda jest przeznaczona do użytku kompilatora; nie należy używać go bezpośrednio w kodzie.This method is intended for compiler use; do not use it directly in your code.

Dotyczy