ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter.IsCompleted Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą, czy zadanie jest oczekiwane.Gets a value that specifies whether the task being awaited is completed.

public:
 property bool IsCompleted { bool get(); };
public bool IsCompleted { get; }
member this.IsCompleted : bool
Public ReadOnly Property IsCompleted As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli oczekiwane zadanie zostanie ukończone; w przeciwnym razie. falsetrue if the task being awaited is completed; otherwise, false.

Wyjątki

Oczekujący nie został poprawnie zainicjowany.The awaiter was not properly initialized.

Uwagi

Ta właściwość jest przeznaczona do użycia w kompilatorze; nie należy używać go bezpośrednio w kodzie.This property is intended for compiler use; do not use it directly in your code.

Dotyczy