ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter Struktura

Definicja

Udostępnia obiekt awaiter dla obiektu oczekującego (ConfiguredTaskAwaitable).Provides an awaiter for an awaitable (ConfiguredTaskAwaitable) object.

public: value class ConfiguredTaskAwaitable::ConfiguredTaskAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion
public struct ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion
type ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter = struct
    interface ICriticalNotifyCompletion
    interface INotifyCompletion
Public Structure ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter
Implements ICriticalNotifyCompletion
Dziedziczenie
ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter
Implementuje

Uwagi

Ten typ jest przeznaczony do użycia przez kompilator; nie należy używać go bezpośrednio w kodzie.This type is intended for compiler use; do not use it directly in your code.

Właściwości

IsCompleted

Pobiera wartość określającą, czy zadanie jest oczekiwane.Gets a value that specifies whether the task being awaited is completed.

Metody

GetResult()

Kończy oczekiwanie na zakończone zadanie.Ends the await on the completed task.

OnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji dla zadania skojarzonego z tym oczekującym.Schedules the continuation action for the task associated with this awaiter.

UnsafeOnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji dla zadania skojarzonego z tym oczekującym.Schedules the continuation action for the task associated with this awaiter.

Dotyczy