DebugInfoGenerator Klasa

Definicja

Generuje informacje debugowania dla wyrażeń lambda w drzewie wyrażenia.Generates debug information for lambda expressions in an expression tree.

public ref class DebugInfoGenerator abstract
public abstract class DebugInfoGenerator
type DebugInfoGenerator = class
Public MustInherit Class DebugInfoGenerator
Dziedziczenie
DebugInfoGenerator

Konstruktory

DebugInfoGenerator()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DebugInfoGenerator klasy.Initializes a new instance of the DebugInfoGenerator class.

Metody

CreatePdbGenerator()

Tworzy generator symboli bazy danych programu (PDB).Creates a program database (PDB) symbol generator.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MarkSequencePoint(LambdaExpression, Int32, DebugInfoExpression)

Oznacza punkt sekwencji w kodzie języka pośredniego firmy Microsoft (MSIL).Marks a sequence point in Microsoft intermediate language (MSIL) code.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy