INotifyCompletion.OnCompleted(Action) Metoda

Definicja

Planuje akcję kontynuacji, która jest wywoływana po zakończeniu wystąpienia.Schedules the continuation action that's invoked when the instance completes.

public:
 void OnCompleted(Action ^ continuation);
public void OnCompleted (Action continuation);
abstract member OnCompleted : Action -> unit
Public Sub OnCompleted (continuation As Action)

Parametry

continuation
Action

Akcja do wywołania po zakończeniu operacji.The action to invoke when the operation completes.

Wyjątki

Argument continuation ma wartość null (Nothing w Visual Basic).The continuation argument is null (Nothing in Visual Basic).

Dotyczy