INotifyCompletion Interfejs

Definicja

Reprezentuje operację, która planuje kontynuacje po zakończeniu.Represents an operation that schedules continuations when it completes.

public interface class INotifyCompletion
public interface INotifyCompletion
type INotifyCompletion = interface
Public Interface INotifyCompletion
Pochodne

Metody

OnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji, która jest wywoływana po zakończeniu wystąpienia.Schedules the continuation action that's invoked when the instance completes.

Dotyczy

Zobacz też