IsJitIntrinsic Klasa

Definicja

Wskazuje, że zmodyfikowana Metoda jest wartością wewnętrzną, dla której kompilator just-in-Time (JIT) może wykonywać specjalne generowanie kodu.Indicates that a modified method is an intrinsic value for which the just-in-time (JIT) compiler can perform special code generation. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class IsJitIntrinsic abstract sealed
public static class IsJitIntrinsic
type IsJitIntrinsic = class
Public Class IsJitIntrinsic
Dziedziczenie
IsJitIntrinsic

Uwagi

Kompilatory emitują Modyfikatory niestandardowe w metadanych, aby zmienić sposób, w jaki kompilator just-in-Time (JIT) obsługuje wartości, gdy zachowanie domyślne jest nieodpowiednie.Compilers emit custom modifiers within metadata to change the way that the just-in-time (JIT) compiler handles values when the default behavior is not appropriate. Gdy kompilator JIT napotyka modyfikator niestandardowy, obsługuje wartość w sposób określany przez modyfikator.When the JIT compiler encounters a custom modifier, it handles the value in the way that the modifier specifies. Kompilatory mogą stosować Modyfikatory niestandardowe do metod, parametrów i zwracanych wartości.Compilers can apply custom modifiers to methods, parameters, and return values. Kompilator JIT musi odpowiadać na wymagane modyfikatory, ale może ignorować opcjonalne modyfikatory.The JIT compiler must respond to required modifiers but can ignore optional modifiers.

Modyfikatory niestandardowe można emitować do metadanych przy użyciu jednej z następujących technik:You can emit custom modifiers into metadata using one of the following techniques:

Dotyczy