ITuple Interfejs

Definicja

Definiuje implementację kolekcji ogólnego przeznaczenia, która umożliwia dostęp do elementów członkowskich wystąpienia krotki bez znajomości bazowego typu krotki.Defines a general-purpose Tuple implementation that allows access to Tuple instance members without knowing the underlying Tuple type.

public interface class ITuple
public interface ITuple
type ITuple = interface
Public Interface ITuple
Pochodne

Uwagi

ITupleInterfejs umożliwia dostęp do poszczególnych elementów wystąpienia krotki bez znajomości wcześniej liczby lub typów elementów w spójnej kolekcji.You use the ITuple interface to access individual elements of a Tuple instance without knowing beforehand the number or types of elements in the Tuple. Należy określić liczbę elementów w spójnej kolekcji, pobierając wartość Length właściwości.You determine the number of items in the Tuple by retrieving the value of the Length property. Następnie można wyliczyć jej elementy, przekazując indeks z zakresu od zera do wartości mniejszej niż wartość Length właściwości do Item[] właściwości.You can then enumerate its elements by passing an index that ranges from zero to one less than value of the Length property to the Item[] property.

ITuple jest jawną implementacją interfejsów Tuple klas i ValueTuple struktur.ITuple is an explicit interface implementation of the Tuple classes and the ValueTuple structures. Należy rzutować Tuple obiekt na ITuple obiekt interfejsu, aby można było uzyskać dostęp do jego właściwości.You must cast the Tuple object to an ITuple interface object before you can access its properties.

Właściwości

Item[Int32]

Zwraca wartość określonego Tuple elementu.Returns the value of the specified Tuple element.

Length

Pobiera liczbę elementów w tym Tuple wystąpieniu.Gets the number of elements in this Tuple instance.

Dotyczy