LoadHint Wyliczenie

Definicja

Określa preferowane domyślne powiązanie dla zestawu zależnego.Specifies the preferred default binding for a dependent assembly.

public enum class LoadHint
[System.Serializable]
public enum LoadHint
type LoadHint = 
Public Enum LoadHint
Dziedziczenie
LoadHint
Atrybuty

Pola

Always 1

Zależność jest zawsze ładowana.The dependency is always loaded.

Default 0

Nie określono preferencji.No preference specified.

Sometimes 2

Zależność jest czasami ładowana.The dependency is sometimes loaded.

Uwagi

Użyj tego wyliczenia z atrybutem DependencyAttribute i atrybutem DefaultDependencyAttribute, aby określić preferowane domyślne powiązanie dla zestawu zależnego.Use this enumeration with the DependencyAttribute attribute and the DefaultDependencyAttribute attribute to specify the preferred default binding for a dependent assembly.

Należy zauważyć, że wartość Default polega na wykorzystaniu przez natywną generację usługi generacji w celu zapoznania się z zestawem zależnym dla preferowanego powiązania domyślnego, który jest określony przy użyciu atrybutu DefaultDependencyAttribute.Note that the Default value directs the native generation service to consult the dependent assembly for its preferred default binding, which is specified using the DefaultDependencyAttribute attribute. Bardzo kilka zestawów należy określić wartość domyślną w ten sposób.Very few assemblies should need to specify a default value in this manner.

Dotyczy