MethodImplAttribute Klasa

Definicja

Określa szczegóły sposobu implementacji metody.Specifies the details of how a method is implemented. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class MethodImplAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Method, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public sealed class MethodImplAttribute : Attribute
type MethodImplAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class MethodImplAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
MethodImplAttribute
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład stosuje MethodImplAttribute do metody GetCalendarName, aby upewnić się, że nie jest on wbudowany w czasie wykonywania przez kompilator just-in-Time (JIT).The following example applies the MethodImplAttribute to the GetCalendarName method to ensure that it is not inlined at run time by the just-in-time (JIT) compiler.

using System;
using System.Globalization;
using System.Runtime.CompilerServices;

public class Utility
{
  [MethodImplAttribute(MethodImplOptions.NoInlining)] 
  public static string GetCalendarName(Calendar cal)
  {
   return cal.ToString().Replace("System.Globalization.", "").
         Replace("Calendar", "");
  }
}
Imports System.Globalization
Imports System.Runtime.CompilerServices

Public Class Utility
  <MethodImplAttribute(MethodImplOptions.NoInlining)>
  Public Shared Function GetCalendarName(cal As Calendar) As String
   Return cal.ToString().Replace("System.Globalization.", "").Replace("Calendar", "")
  End Function
End Class

Poniższy przykład wywołuje metodę MethodInfo.GetMethodImplementationFlags, aby określić, które flagi są ustawione dla metody GetCalendarName.The following example then calls the MethodInfo.GetMethodImplementationFlags method to determine which flags are set for the GetCalendarName method. Pokazuje również, że te informacje nie są pobierane przez metodę MemberInfo.GetCustomAttributes.It also demonstrates that this information is not retrieved by the MemberInfo.GetCustomAttributes method.

using System;
using System.Reflection;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Use reflection to get a reference to the GetCalendarName method.
   Assembly assem = Assembly.LoadFrom(@".\Example.dll");
   Type type = assem.GetType("Utility");
   MethodInfo methodInfo = type.GetMethod("GetCalendarName");
   
   // Determine whether the method has any custom attributes.
   Console.Write("Utility.GetCalendarName custom attributes:");
   object[] attribs = methodInfo.GetCustomAttributes(false);
   if (attribs.Length > 0) {
     Console.WriteLine();
     foreach (var attrib in attribs)
      Console.WriteLine("  " + attrib.ToString());  

   }
   else {
     Console.WriteLine("  <None>");
   }

   // Get the method's metadata flags.
   MethodImplAttributes flags = methodInfo.GetMethodImplementationFlags();
   Console.WriteLine("Utility.GetCalendarName flags: {0}", 
            flags.ToString());   
  }
}
// The example displays the following output:
//   Utility.GetCalendarName custom attributes:  <None>
//   Utility.GetCalendarName flags: NoInlining
Imports System.Reflection

Module Example
  Public Sub Main()
   ' Use reflection to get a reference to the GetCalendarName method.
   Dim assem As Assembly = Assembly.LoadFrom(".\Example.dll")
   Dim type As Type = assem.GetType("Utility")
   Dim methodInfo As MethodInfo = type.GetMethod("GetCalendarName")
   
   ' Determine whether the method has any custom attributes.
   Console.Write("Utility.GetCalendarName custom attributes:")
   Dim attribs() As Object = methodInfo.GetCustomAttributes(False)
   If attribs.Length > 0 Then
     Console.WriteLine()
     For Each attrib As Object In attribs
      Console.WriteLine("  " + attrib.ToString())  
     Next
   Else
     Console.WriteLine("  <None>")
   End If

   ' Get the method's metadata flags.
   Dim flags As MethodImplAttributes = methodInfo.GetMethodImplementationFlags()
   Console.WriteLine("Utility.GetCalendarName flags: {0}", flags.ToString())   
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   Utility.GetCalendarName custom attributes:  <None>
'   Utility.GetCalendarName flags: NoInlining

Uwagi

Ten atrybut można zastosować do metod lub konstruktorów.You can apply this attribute to methods or constructors.

Ten atrybut umożliwia dostosowanie konfiguracji metody lub konstruktora, do której ma zastosowanie, poprzez dostarczenie wartości MethodImplOptions do konstruktora klasy.This attribute lets you customize the configuration of the method or constructor to which it applies by supplying a MethodImplOptions value to its class constructor. Elementy członkowskie wyliczenia MethodImplOptions odpowiadają polom bitowym w tabeli metadanych CorMethodImpl.The members of the MethodImplOptions enumeration correspond to bit fields in the CorMethodImpl metadata table. Oznacza to, że nie można pobrać informacji o atrybucie w czasie wykonywania, wywołując metodę MemberInfo.GetCustomAttributes; Zamiast tego jest pobierany przez wywołanie metody MethodInfo.GetMethodImplementationFlags lub ConstructorInfo.GetMethodImplementationFlags.This means that information on the attribute cannot be retrieved at run time by calling the MemberInfo.GetCustomAttributes method; instead, it is retrieved by calling either the MethodInfo.GetMethodImplementationFlags or the ConstructorInfo.GetMethodImplementationFlags method.

Konstruktory

MethodImplAttribute()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MethodImplAttribute klasy.Initializes a new instance of the MethodImplAttribute class.

MethodImplAttribute(Int16)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MethodImplAttribute z określoną wartością MethodImplOptions.Initializes a new instance of the MethodImplAttribute class with the specified MethodImplOptions value.

MethodImplAttribute(MethodImplOptions)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MethodImplAttribute z określoną wartością MethodImplOptions.Initializes a new instance of the MethodImplAttribute class with the specified MethodImplOptions value.

Pola

MethodCodeType

Wartość MethodCodeType wskazująca rodzaj implementacji dla tej metody.A MethodCodeType value indicating what kind of implementation is provided for this method.

Właściwości

TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Odziedziczone po Attribute)
Value

Pobiera wartość MethodImplOptions opisującą metodę z atrybutem.Gets the MethodImplOptions value describing the attributed method.

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

(Odziedziczone po Attribute)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Odziedziczone po Attribute)
Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy

Zobacz też