RuleCache<T> Klasa

Definicja

Reprezentuje pamięć podręczną reguł powiązań środowiska uruchomieniowego.Represents a cache of runtime binding rules.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

generic <typename T>
 where T : classpublic ref class RuleCache
public class RuleCache<T> where T : class
type RuleCache<'T (requires 'T : null)> = class
Public Class RuleCache(Of T)

Parametry typu

T

Typ delegata.The delegate type.

Dziedziczenie
RuleCache<T>

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy