RuntimeFeature.IsSupported(String) Metoda

Definicja

Określa, czy określona funkcja jest obsługiwana przez środowisko uruchomieniowe języka wspólnego.Determines whether a specified feature is supported by the common language runtime.

public:
 static bool IsSupported(System::String ^ feature);
public static bool IsSupported (string feature);
static member IsSupported : string -> bool
Public Shared Function IsSupported (feature As String) As Boolean

Parametry

feature
String

Nazwa funkcji.The name of the feature.

Zwraca

true, jeśli feature jest obsługiwany; w przeciwnym razie false.true if feature is supported; otherwise, false.

Dotyczy