RuntimeHelpers.CleanupCode Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która ma być uruchamiana, gdy wystąpi wyjątek.Represents a method to run when an exception occurs.

public: delegate void RuntimeHelpers::CleanupCode(System::Object ^ userData, bool exceptionThrown);
[System.Security.SecurityCritical]
public delegate void RuntimeHelpers.CleanupCode(object userData, bool exceptionThrown);
type RuntimeHelpers.CleanupCode = delegate of obj * bool -> unit
Public Delegate Sub RuntimeHelpers.CleanupCode(userData As Object, exceptionThrown As Boolean)

Parametry

userData
Object

Dane do przekazania do delegata.Data to pass to the delegate.

exceptionThrown
Boolean

true, aby wyrazić wyjątek; w przeciwnym razie false.true to express that an exception was thrown; otherwise, false.

Dziedziczenie
RuntimeHelpers.CleanupCode
Atrybuty

Uwagi

Użyj delegata RuntimeHelpers.CleanupCode za pomocą metody ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup.Use the RuntimeHelpers.CleanupCode delegate with the ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup method.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy