RuntimeOps.MergeRuntimeVariables(IRuntimeVariables, IRuntimeVariables, Int32[]) Metoda

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Łączy dwie listy zmiennych środowiska uruchomieniowego i zwraca nową listę.Combines two runtime variable lists and returns a new list.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 static System::Runtime::CompilerServices::IRuntimeVariables ^ MergeRuntimeVariables(System::Runtime::CompilerServices::IRuntimeVariables ^ first, System::Runtime::CompilerServices::IRuntimeVariables ^ second, cli::array <int> ^ indexes);
[System.Obsolete("do not use this method", true)]
public static System.Runtime.CompilerServices.IRuntimeVariables MergeRuntimeVariables (System.Runtime.CompilerServices.IRuntimeVariables first, System.Runtime.CompilerServices.IRuntimeVariables second, int[] indexes);
static member MergeRuntimeVariables : System.Runtime.CompilerServices.IRuntimeVariables * System.Runtime.CompilerServices.IRuntimeVariables * int[] -> System.Runtime.CompilerServices.IRuntimeVariables
Public Shared Function MergeRuntimeVariables (first As IRuntimeVariables, second As IRuntimeVariables, indexes As Integer()) As IRuntimeVariables

Parametry

first
IRuntimeVariables

Pierwsza lista.The first list.

second
IRuntimeVariables

Druga lista.The second list.

indexes
Int32[]

Tablica indeksów wskazująca listę, z której mają zostać pobrane zmienne.The index array indicating which list to get variables from.

Zwraca

Scalone zmienne środowiska uruchomieniowego.The merged runtime variables.

Atrybuty

Dotyczy