TaskAwaiter Struktura

Definicja

Zapewnia obiekt, który czeka na ukończenie zadania asynchronicznego.Provides an object that waits for the completion of an asynchronous task.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class TaskAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion
public struct TaskAwaiter : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion
type TaskAwaiter = struct
    interface ICriticalNotifyCompletion
    interface INotifyCompletion
Public Structure TaskAwaiter
Implements ICriticalNotifyCompletion
Dziedziczenie
TaskAwaiter
Implementuje

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone tylko do użytku kompilatora.This type and its members are intended for compiler use only.

Właściwości

IsCompleted

Pobiera wartość wskazującą, czy zadanie asynchroniczne zostało zakończone.Gets a value that indicates whether the asynchronous task has completed.

Metody

GetResult()

Przerywa oczekiwanie na ukończenie zadania asynchronicznego.Ends the wait for the completion of the asynchronous task.

OnCompleted(Action)

Ustawia akcję do wykonania, gdy obiekt TaskAwaiter przestaje oczekiwać na ukończenie zadania asynchronicznego.Sets the action to perform when the TaskAwaiter object stops waiting for the asynchronous task to complete.

UnsafeOnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji dla zadania asynchronicznego skojarzonego z tym oczekującym.Schedules the continuation action for the asynchronous task that is associated with this awaiter.

Dotyczy