YieldAwaitable.YieldAwaiter.GetResult Metoda

Definicja

Zamyka operację await.Ends the await operation.

public:
 void GetResult();
public void GetResult ();
member this.GetResult : unit -> unit
Public Sub GetResult ()

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone do użycia przez kompilator.This type and its members are intended for use by the compiler.

Dotyczy