YieldAwaitable.YieldAwaiter Struktura

Definicja

Zapewnia oczekujący na przełączenie do środowiska docelowego.Provides an awaiter for switching into a target environment.

public: value class YieldAwaitable::YieldAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion
public struct YieldAwaitable.YieldAwaiter : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion
type YieldAwaitable.YieldAwaiter = struct
    interface ICriticalNotifyCompletion
    interface INotifyCompletion
Public Structure YieldAwaitable.YieldAwaiter
Implements ICriticalNotifyCompletion
Dziedziczenie
YieldAwaitable.YieldAwaiter
Implementuje

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone do użycia przez kompilator.This type and its members are intended for use by the compiler.

Właściwości

IsCompleted

Pobiera wartość wskazującą, czy Yield nie jest wymagany.Gets a value that indicates whether a yield is not required.

Metody

GetResult()

Zamyka operację await.Ends the await operation.

OnCompleted(Action)

Ustawia kontynuację wywołania.Sets the continuation to invoke.

UnsafeOnCompleted(Action)

Publikuje continuation z powrotem do bieżącego kontekstu.Posts the continuation back to the current context.

Dotyczy