_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) Metoda

Definicja

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

public:
 void Invoke(System::UInt32 dispIdMember, Guid % riid, System::UInt32 lcid, short wFlags, IntPtr pDispParams, IntPtr pVarResult, IntPtr pExcepInfo, IntPtr puArgErr);
public void Invoke (uint dispIdMember, ref Guid riid, uint lcid, short wFlags, IntPtr pDispParams, IntPtr pVarResult, IntPtr pExcepInfo, IntPtr puArgErr);
abstract member Invoke : uint32 * Guid * uint32 * int16 * nativeint * nativeint * nativeint * nativeint -> unit
Public Sub Invoke (dispIdMember As UInteger, ByRef riid As Guid, lcid As UInteger, wFlags As Short, pDispParams As IntPtr, pVarResult As IntPtr, pExcepInfo As IntPtr, puArgErr As IntPtr)

Parametry

dispIdMember
UInt32

Identyfikator elementu członkowskiego.An identifier of a member.

riid
Guid

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.Reserved for future use. Musi być wartością IID_NULL.Must be IID_NULL.

lcid
UInt32

Ustawienia regionalne kontekstu, w którym można interpretować argumenty.The locale context in which to interpret arguments.

wFlags
Int16

Flagi opisujące kontekst wywołania.Flags describing the context of the call.

pDispParams
IntPtr

Wskaźnik do struktury zawierającej tablicę argumentów, tablicę identyfikatorów SPID argumentów dla nazwanych argumentów oraz liczbę elementów w tablicach.A pointer to a structure containing an array of arguments, an array of argument DISPIDs for named arguments, and counts for the number of elements in the arrays.

pVarResult
IntPtr

Wskaźnik do lokalizacji, w której będzie przechowywany wynik.A pointer to the location where the result will be stored.

pExcepInfo
IntPtr

Wskaźnik do struktury zawierającej informacje o wyjątku.A pointer to a structure that contains exception information.

puArgErr
IntPtr

Indeks pierwszego argumentu, który zawiera błąd.The index of the first argument that has an error.

Uwagi

Ta metoda służy do uzyskiwania dostępu do zarządzanych klas z niezarządzanego kodu i nie powinna być wywoływana z kodu zarządzanego.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDispatch:: Invoke.For more information, see IDispatch::Invoke.

Dotyczy