BINDPTR Struktura

Definicja

Zawiera wskaźnik do powiązanej FUNCDESC struktury, VARDESC struktury lub ITypeComp interfejsu.Contains a pointer to a bound-to FUNCDESC structure, VARDESC structure, or an ITypeComp interface.

public value class BINDPTR
public struct BINDPTR
type BINDPTR = struct
Public Structure BINDPTR
Dziedziczenie
BINDPTR

Uwagi

Więcej informacji o BINDPTR typie znajduje się w bibliotece MSDN.For more information about the BINDPTR type, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

lpfuncdesc

Reprezentuje wskaźnik do FUNCDESC struktury.Represents a pointer to a FUNCDESC structure.

lptcomp

Reprezentuje wskaźnik do ITypeComp interfejsu.Represents a pointer to an ITypeComp interface.

lpvardesc

Reprezentuje wskaźnik do VARDESC struktury.Represents a pointer to a VARDESC structure.

Dotyczy