CONNECTDATA Struktura

Definicja

Opisuje połączenie, które istnieje dla danego punktu połączenia.Describes a connection that exists to a given connection point.

public value class CONNECTDATA
public struct CONNECTDATA
type CONNECTDATA = struct
Public Structure CONNECTDATA
Dziedziczenie
CONNECTDATA

Uwagi

Struktura jest typem wyliczanym IEnumConnections.Next za pomocą metody. CONNECTDATAThe CONNECTDATA structure is the type enumerated through the IEnumConnections.Next method.

Więcej informacji o CONNECTDATAprogramie znajduje się w bibliotece MSDN.For more information about CONNECTDATA, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

dwCookie

Reprezentuje token połączenia, który jest zwracany z wywołania do Advise(Object, Int32).Represents a connection token that is returned from a call to Advise(Object, Int32).

pUnk

Reprezentuje wskaźnik do IUnknown interfejsu w połączonym zlewcie doradczym.Represents a pointer to the IUnknown interface on a connected advisory sink. Obiekt wywołujący musi IUnknown::Release wywołać na tym wskaźniku CONNECTDATA , gdy struktura nie jest już wymagana.The caller must call IUnknown::Release on this pointer when the CONNECTDATA structure is no longer needed.

Dotyczy