ELEMDESC.DESCUNION Struktura

Definicja

Zawiera informacje o elemencie.Contains information about an element.

public: value class ELEMDESC::DESCUNION
public struct ELEMDESC.DESCUNION
type ELEMDESC.DESCUNION = struct
Public Structure ELEMDESC.DESCUNION
Dziedziczenie
ELEMDESC.DESCUNION

Uwagi

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: map HResults and Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

idldesc

Zawiera informacje dotyczące komunikacji zdalnej elementu.Contains information for remoting the element.

paramdesc

Zawiera informacje o parametrze.Contains information about the parameter.

Dotyczy