ELEMDESC Struktura

Definicja

Zawiera opis typu i informacje o procesie transferu dla zmiennej, funkcji lub parametru funkcji.Contains the type description and process transfer information for a variable, function, or a function parameter.

public value class ELEMDESC
public struct ELEMDESC
type ELEMDESC = struct
Public Structure ELEMDESC
Dziedziczenie
ELEMDESC

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ELEMDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about ELEMDESC, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: map HResults and Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

desc

Zawiera informacje o elemencie.Contains information about an element.

tdesc

Identyfikuje typ elementu.Identifies the type of the element.

Dotyczy