IDLDESC Struktura

Definicja

Zawiera informacje, które są zbędne do przesyłania elementu struktury, parametru lub funkcji zwracanej między procesami.Contains information needed for transferring a structure element, parameter, or function return value between processes.

public value class IDLDESC
public struct IDLDESC
type IDLDESC = struct
Public Structure IDLDESC
Dziedziczenie
IDLDESC

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje IDLDESCna temat programu, zobacz Biblioteka MSDN.For additional information about IDLDESC, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

dwReserved

Rezerwacj Ustaw wartość null.Reserved; set to null.

wIDLFlags

IDLFLAG Wskazuje wartość opisującą typ.Indicates an IDLFLAG value describing the type.

Dotyczy