PARAMDESC.wParamFlags Pole

Definicja

Reprezentuje wartości masek bitowych, które opisują element struktury, parametr lub wartość zwracaną.Represents bitmask values that describe the structure element, parameter, or return value.

public: System::Runtime::InteropServices::ComTypes::PARAMFLAG wParamFlags;
public System.Runtime.InteropServices.ComTypes.PARAMFLAG wParamFlags;
val mutable wParamFlags : System.Runtime.InteropServices.ComTypes.PARAMFLAG
Public wParamFlags As PARAMFLAG 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat PARAMDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about PARAMDESC, see the MSDN Library.

Dotyczy