STATDATA Struktura

Definicja

Zapewnia zarządzaną definicję STATDATA struktury.Provides the managed definition of the STATDATA structure.

public value class STATDATA
public struct STATDATA
type STATDATA = struct
Public Structure STATDATA
Dziedziczenie
STATDATA

Uwagi

STATDATA Struktura jest strukturą danych używaną do określania poszczególnych połączeń doradczych.The STATDATA structure is the data structure used to specify each advisory connection. Służy do wyliczania bieżących połączeń doradczych.It is used for enumerating current advisory connections.

Więcej informacji o STATDATA strukturze znajduje się w bibliotece MSDN.For more information about the STATDATA structure, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

advf

Reprezentuje wartość ADVF wyliczenia, która określa, kiedy ujścia doradcy jest powiadamiane o zmianach danych.Represents the ADVF enumeration value that determines when the advisory sink is notified of changes in the data.

advSink

IAdviseSink Reprezentuje interfejs, który będzie odbierać powiadomienia o zmianach.Represents the IAdviseSink interface that will receive change notifications.

connection

Reprezentuje token, który jednoznacznie identyfikuje połączenie doradcze.Represents the token that uniquely identifies the advisory connection. Ten token jest zwracany przez metodę, która konfiguruje połączenie doradcze.This token is returned by the method that sets up the advisory connection.

formatetc

FORMATETC Reprezentuje strukturę dla danych interesujących ujścia doradcy.Represents the FORMATETC structure for the data of interest to the advise sink. Ten obiekt powiadamiający otrzymuje powiadomienie o zmianach danych określonych przez tę FORMATETC strukturę.The advise sink receives notification of changes to the data specified by this FORMATETC structure.

Dotyczy