TYPEDESC Struktura

Definicja

Opisuje typ zmiennej, zwracany typ funkcji lub typ parametru funkcji.Describes the type of a variable, return type of a function, or the type of a function parameter.

public value class TYPEDESC
public struct TYPEDESC
type TYPEDESC = struct
Public Structure TYPEDESC
Dziedziczenie
TYPEDESC

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje TYPEDESCna temat programu, zobacz Biblioteka MSDN.For additional information about TYPEDESC, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

lpValue

Jeśli zmienna jest VT_SAFEARRAY lub VT_PTR, lpValue pole zawiera wskaźnik do TYPEDESC , który określa typ elementu.If the variable is VT_SAFEARRAY or VT_PTR, the lpValue field contains a pointer to a TYPEDESC that specifies the element type.

vt

Wskazuje typ Variant dla elementu opisanego w tym TYPEDESCelemencie.Indicates the variant type for the item described by this TYPEDESC.

Dotyczy