System.Runtime.InteropServices.ComTypes Przestrzeń nazw

System.Runtime.InteropServices.ComTypes przestrzeń nazw zawiera typy zarządzane, które odpowiadają typom posługują się współdziałania z modelem COM. The System.Runtime.InteropServices.ComTypes namespace contains managed types that correspond to types used by COM interop.

Struktury

BIND_OPTS

Przechowuje parametry, które są używane podczas operacji powiązania monikera.Stores the parameters that are used during a moniker binding operation.

BINDPTR

Zawiera wskaźnik do struktury powiązanej z FUNCDESC, struktury VARDESC lub interfejsu ITypeComp.Contains a pointer to a bound-to FUNCDESC structure, VARDESC structure, or an ITypeComp interface.

CONNECTDATA

Opisuje połączenie, które istnieje dla danego punktu połączenia.Describes a connection that exists to a given connection point.

DISPPARAMS

Zawiera argumenty przekazane do metody lub właściwości przez IDispatch::Invoke.Contains the arguments passed to a method or property by IDispatch::Invoke.

ELEMDESC

Zawiera opis typu i informacje o procesie transferu dla zmiennej, funkcji lub parametru funkcji.Contains the type description and process transfer information for a variable, function, or a function parameter.

ELEMDESC.DESCUNION

Zawiera informacje o elemencie.Contains information about an element.

EXCEPINFO

Opisuje Wyjątki występujące podczas IDispatch::Invoke.Describes the exceptions that occur during IDispatch::Invoke.

FILETIME

Reprezentuje liczbę interwałów 100-nanosekund od 1 stycznia 1601.Represents the number of 100-nanosecond intervals since January 1, 1601. Ta struktura jest wartością 64-bitową.This structure is a 64-bit value.

FORMATETC

Przedstawia uogólniony format schowka.Represents a generalized Clipboard format.

FUNCDESC

Definiuje opis funkcji.Defines a function description.

IDLDESC

Zawiera informacje, które są zbędne do przesyłania elementu struktury, parametru lub funkcji zwracanej między procesami.Contains information needed for transferring a structure element, parameter, or function return value between processes.

PARAMDESC

Zawiera informacje o sposobach transferu elementu struktury, parametru lub funkcji zwracanej między procesami.Contains information about how to transfer a structure element, parameter, or function return value between processes.

STATDATA

Zapewnia zarządzaną definicję struktury STATDATA.Provides the managed definition of the STATDATA structure.

STATSTG

Zawiera informacje statystyczne dotyczące otwartego obiektu magazynu, strumienia lub tablicy bajtów.Contains statistical information about an open storage, stream, or byte-array object.

STGMEDIUM

Zapewnia zarządzaną definicję struktury STGMEDIUM.Provides the managed definition of the STGMEDIUM structure.

TYPEATTR

Zawiera atrybuty UCOMITypeInfo.Contains attributes of a UCOMITypeInfo.

TYPEDESC

Opisuje typ zmiennej, zwracany typ funkcji lub typ parametru funkcji.Describes the type of a variable, return type of a function, or the type of a function parameter.

TYPELIBATTR

Identyfikuje konkretną bibliotekę typów i zapewnia obsługę lokalizacji nazw członków.Identifies a particular type library and provides localization support for member names.

VARDESC

Opisuje zmienną, stałą lub składową danych.Describes a variable, constant, or data member.

VARDESC.DESCUNION

Zawiera informacje o zmiennej.Contains information about a variable.

Interfejsy

IAdviseSink

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IAdviseSink.Provides a managed definition of the IAdviseSink interface.

IBindCtx

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IBindCtx.Provides the managed definition of the IBindCtx interface.

IConnectionPoint

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IConnectionPoint.Provides the managed definition of the IConnectionPoint interface.

IConnectionPointContainer

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IConnectionPointContainer.Provides the managed definition of the IConnectionPointContainer interface.

IDataObject

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IDataObject.Provides the managed definition of the IDataObject interface.

IEnumConnectionPoints

Zarządza definicją interfejsu IEnumConnectionPoints.Manages the definition of the IEnumConnectionPoints interface.

IEnumConnections

Zarządza definicją interfejsu IEnumConnections.Manages the definition of the IEnumConnections interface.

IEnumFORMATETC

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IEnumFORMATETC.Provides the managed definition of the IEnumFORMATETC interface.

IEnumMoniker

Zarządza definicją interfejsu IEnumMoniker.Manages the definition of the IEnumMoniker interface.

IEnumSTATDATA

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IEnumSTATDATA.Provides the managed definition of the IEnumSTATDATA interface.

IEnumString

Zarządza definicją interfejsu IEnumString.Manages the definition of the IEnumString interface.

IEnumVARIANT

Zarządza definicją interfejsu IEnumVARIANT.Manages the definition of the IEnumVARIANT interface.

IMoniker

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IMoniker przy użyciu funkcji COM z IPersist i IPersistStream.Provides the managed definition of the IMoniker interface, with COM functionality from IPersist and IPersistStream.

IPersistFile

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IPersistFile, z funkcją z IPersist.Provides the managed definition of the IPersistFile interface, with functionality from IPersist.

IRunningObjectTable

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IRunningObjectTable.Provides the managed definition of the IRunningObjectTable interface.

IStream

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu IStream przy użyciu funkcji ISequentialStream.Provides the managed definition of the IStream interface, with ISequentialStream functionality.

ITypeComp

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu ITypeComp.Provides the managed definition of the ITypeComp interface.

ITypeInfo

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu Metoda ITypeInfo Automation składnika.Provides the managed definition of the Component Automation ITypeInfo interface.

ITypeInfo2

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu ITypeInfo2.Provides the managed definition of the ITypeInfo2 interface.

ITypeLib

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu ITypeLib.Provides the managed definition of the ITypeLib interface.

ITypeLib2

Zapewnia zarządzaną definicję interfejsu ITypeLib2.Provides a managed definition of the ITypeLib2 interface.

Wyliczenia

ADVF

Określa żądane zachowanie podczas konfigurowania ujścia lub połączenia buforowania z obiektem.Specifies the requested behavior when setting up an advise sink or a caching connection with an object.

CALLCONV

Określa konwencję wywoływania używaną przez metodę opisaną w strukturze METHODDATA .Identifies the calling convention used by a method described in a METHODDATA structure.

DATADIR

Określa kierunek przepływu danych w dwDirection parametr metody EnumFormatEtc(DATADIR).Specifies the direction of the data flow in the dwDirection parameter of the EnumFormatEtc(DATADIR) method. Określa formaty, które może wyliczyć powstający moduł wyliczający.This determines the formats that the resulting enumerator can enumerate.

DESCKIND

Określa opis typu, z którym jest powiązany.Identifies the type description being bound to.

DVASPECT

Określa żądane dane lub aspekt widoku obiektu podczas rysowania lub pobierania danych.Specifies the desired data or view aspect of the object when drawing or getting data.

FUNCFLAGS

Identyfikuje stałe, które definiują właściwości funkcji.Identifies the constants that define the properties of a function.

FUNCKIND

Definiuje sposób uzyskiwania dostępu do funkcji.Defines how to access a function.

IDLFLAG

Opisuje sposób transferu elementu struktury, parametru lub zwracanej wartości funkcji między procesami.Describes how to transfer a structure element, parameter, or function return value between processes.

IMPLTYPEFLAGS

Definiuje atrybuty zaimplementowanego lub dziedziczonego interfejsu typu.Defines the attributes of an implemented or inherited interface of a type.

INVOKEKIND

Określa sposób wywoływania funkcji przez IDispatch::Invoke.Specifies how to invoke a function by IDispatch::Invoke.

LIBFLAGS

Definiuje flagi, które mają zastosowanie do bibliotek typów.Defines flags that apply to type libraries.

PARAMFLAG

Opisuje sposób transferu elementu struktury, parametru lub zwracanej wartości funkcji między procesami.Describes how to transfer a structure element, parameter, or function return value between processes.

SYSKIND

Określa docelową platformę systemu operacyjnego.Identifies the target operating system platform.

TYMED

Provides the managed definition of the TYMED structure.Provides the managed definition of the TYMED structure.

TYPEFLAGS

Definiuje właściwości i atrybuty opisu typu.Defines the properties and attributes of a type description.

TYPEKIND

Określa różne typy danych i funkcji.Specifies various types of data and functions.

VARFLAGS

Identyfikuje stałe, które definiują właściwości zmiennej.Identifies the constants that define the properties of a variable.

VARKIND

Definiuje rodzaj zmiennej.Defines the kind of variable.